Reklamačný poriadok

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Kúpna zmluva – Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Práva a povinnosti predávajúceho

Povinnosti predávajúceho vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, a zákona č. 40/1064 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení, voči iným subjektom zo zvláštnych predpisov.

Po odstúpení kupujúceho od zmluvy vykoná predávajúci posúdenie tohto odstúpenia od zmluvy bez zbytočných odkladov. Najneskôr do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy budú vrátené finančné prostriedky.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nie je schopný finančne plniť podmienky kúpnej zmluvy.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa stane plnenie nemožným, tovar sa nevyrába, alebo ak sa výrazne zmení cena, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

V takom prípade vráti predávajúci prípadné vopred uhradené finančné prostriedky kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

Zmena ceny vyhradená – chybne uvedená cena, chyba systému, chybné zadanie, ľudský faktor a pod.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť predávajúcemu nutné osobné údaje potrebné na úspešné vybavenie reklamácie.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť ihneď po prevzatí a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o nedostatkoch. Predíde tak neskorším komplikáciám s prípadnou reklamáciou chyby veci, ktorá vznikla pri jej preprave. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšie nepoškodenie zásielky pri dodaní. Vonkajšie nepoškodenie zásielky pri dodaní je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave.

Do prepravného dokladu môže spotrebiteľ uviesť svoje výhrady k dodanej zásielke.

Ak nájde v priebehu záručnej doby kupujúci na tovare chybu, môže uplatniť reklamáciu buď u predávajúceho, alebo osoby na tento účel poverenej (zmluvný servis)

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou (dopravné atď. v nutnej výške). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. Ustanovenie sa vzťahuje na spotrebiteľov. Kupujúci, iný subjekt, si hradí náklady na prepravu vždy v plnej výške.

Ak si reklamujúci nevyzdvihne reklamovaný výrobok do 30 dní odo dňa, keď mu bola vybavená reklamácia, prípadne keď mu bolo oznámené vybavenie reklamácie, najneskôr však do 60 dní od prijatia výrobku do reklamačného konania, bude mu účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 1,50 EUR (vr. DPH) za každý kalendárny deň.

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavreté pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  • lotéria a iné podobné hry.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku ruší aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia tým nie je dotknuté.

Ďalšie zmluvné podmienky

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci.
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Reklamácie je možné uplatniť v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, po celú záručnú dobu, buď priamo na adrese predávajúceho, alebo u osoby, ktorá je uvedená v záručnom liste ako osoba oprávnená vybaviť reklamáciu.

Reklamácie zásielky, t. j. poškodenie či iné nezrovnalosti pri preprave a doručení je nutné uplatniť bezprostredne po prevzatí u prepravcu a oznámiť bez meškania predávajúcemu. V záujme rýchleho vybavenia je pri uplatnení reklamácie nutné tovar zaslať doporučenou zásielkou s kópiou dokladu o zakúpení, špecifikáciou chyby a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Tovar neposielajte v žiadnom prípade na dobierku a odporúčame ho poistiť. Vrátenie finančných prostriedkov vykonáme dohodnutým spôsobom.

Ak nie je písomne dohodnutá dlhšia lehota, záručná doba pre spotrebiteľov je 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní a v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje na chyby tovaru, nevzťahuje sa na výrobky po uplynutí jeho životnosti či opotrebovanie v dôsledku používania.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľavu)  alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak dodatočne vyjde najavo chyba, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu chyby; ak ide o chybu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti zmienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne chyby, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu:

Kúpeľne TAMI
Pavlická 256
919 42 Voderady
email: eshop@kupelnetami.eu
telefón: 0917 715 718

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 04. 2015